Congress Co-Chairs

Congress Co-Chairs

Dr. Yuri Bazilevs,   University of California-San Diego, yuri@ucsd.edu

Dr. David Benson,  University of California-San Diego, dbenson@ucsd.edu